Commit f5db0c60 authored by Aljaž Starc's avatar Aljaž Starc 🚀
Browse files

Update public/cicd.html, public/index.html, public/pages.html

parent 8b8e82d4
Pipeline #3268 passed with stage
in 14 seconds
......@@ -13,12 +13,12 @@
<nav>
<div class="logo"></div>
<a href="https://gitplac.si">GitPlac.si</a>
<a href="https://gitplac.si/gitplac/gitplac.gitpage.si">Izvorna koda strani</a>
<a href="https://gitplac.si/gitplac/gitplac.gitpage.si/-/blob/master/public/cicd.html">Page source</a>
</nav>
<content>
<div class="spacer"></div>
<div class="nav">
<a class="item" href="./index.html">Domača stran</a>
<a class="item" href="./index.html">Home</a>
<a class="item active" href="./cicd.html">CI/CD</a>
<a class="item" href="./pages.html">Pages</a>
<div class="item filler"></div>
......@@ -26,30 +26,29 @@
<div class="container">
<h1>CI/CD</h1>
<p>
Je koncept avtomatizacije ponovljivih izvedb <a href="https://docs.gitlab.com/ee/ci/introduction/index.html#continuous-integration">prevajanja, testiranja</a>,
<a href="https://docs.gitlab.com/ee/ci/introduction/index.html#continuous-delivery">dostavljanja</a> ter <a href="">nameščanja</a>
programske opreme. Več podrobnosti lahko dobiš v uradni Gitlab-ovi <a href="https://docs.gitlab.com/ee/ci/">dokumentaciji</a>.
Is a concept of automatization of repeatable actions such as <a href="https://docs.gitlab.com/ee/ci/introduction/index.html#continuous-integration">compiling, bundling, testing</a>,
<a href="https://docs.gitlab.com/ee/ci/introduction/index.html#continuous-delivery">delivering and deploying</a> your software.
You can more in detail on GitLab's official <a href="https://docs.gitlab.com/ee/ci/">documentation</a>.
</p>
<p>
GitPlac ima nastavljen globalno <a href="https://docs.gitlab.com/runner/executors/kubernetes.html">integracijo z Kubernetes-om</a>,
kar omogoča paralelno izvajanje več job-ov hkrati. Vsak uporabnik ima dostop do časovno neomejenih virov za uporabo CI/CD sistema.
GitPlac has a globally-available <a href="https://docs.gitlab.com/runner/executors/kubernetes.html">integration with Kubernetes</a>,
which enabled execution of multiple parallel jobs. Every user can get access to virtually-unlimited amount of CI/CD resources.
</p>
<p>
Uporabnik si lahko, tako na nivoju projekta kot tudi skupine, doda lastne <a href="https://docs.gitlab.com/runner/">runner-je</a>.
Each user can add their own personal <a href="https://docs.gitlab.com/runner/">runners</a>, be it on group or repository level.
</p>
<h2>Orodja</h2>
<h2>Tools</h2>
<div class="cols">
<dl>
<dt><a href="https://gitplac.si/cts/build-oci">cts/build-oci</a></dt>
<dd>Docker je zelo poenostavil razvoj, a ko pride do kreacije image-ov z uporabi CI/CD sistema pridemo hitro do problema kjer
je za tradicionalen <code>docker build -t image:tag .</code> potrebna uporaba <span class="moreinfo" title="Docker in Docker">DIND</span>.
Za enostavno rešitev lahko uporabiš <a href="https://gitplac.si/cts/build-oci">build-oci</a>.</dd>
<dd>Build Docker images directly in docker containers using CI/CD.</dd>
</dl>
<dl>
<dt><a href="https://gitplac.si/cts/pyinstaller">cts/pyinstaller</a></dt>
<dd>Za pakiranje Python programa v <code>.exe</code> datoteko lahko uporabiš <a href="https://pyinstaller.readthedocs.io/en/stable/">pyinstaller</a>,
a ko pride do avtomatizacije z uporabi CI-ja pridemo do problema: <code>pyinstaller</code> lahko ustvarja <code>.exe</code>
programe le če je zagnan na Windows sistemu, kar v projektu <code>cts/pyinstaller</code> dosežemo z uporabo Wine-a.</dd>
<dd><a href="https://pyinstaller.readthedocs.io/en/stable/">Pyinstaller</a> is a great resource for packaging your simple python script
into an <code>.exe</code> file - but you normally can't use it in a CI/CD environment that is based on Linux (like the vast majority)
because it only supports building Windows executables in a Windows environment. <code>cts/pyinstaller</code> bypasses that requirement
by using <a href="https://www.winehq.org/">Wine</a>.
</dl>
</div>
</div>
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>GitPlac - Domača stran</title>
<title>GitPlac - Home</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
<link rel="stylesheet" href="nav.css">
<link rel="stylesheet" href="content.css">
......@@ -13,18 +13,18 @@
<nav>
<div class="logo"></div>
<a href="https://gitplac.si">GitPlac.si</a>
<a href="https://gitplac.si/gitplac/gitplac.gitpage.si">Izvorna koda strani</a>
<a href="https://gitplac.si/gitplac/gitplac.gitpage.si/-/blob/master/public/index.html">Page source</a>
</nav>
<content>
<div class="spacer"></div>
<div class="nav">
<a class="item active" href="./index.html">Domača stran</a>
<a class="item active" href="./index.html">Home</a>
<a class="item" href="./cicd.html">CI/CD</a>
<a class="item" href="./pages.html">Pages</a>
<div class="item filler"></div>
</div>
<div class="container">
<h1>Domača stran</h1>
<h1>Home</h1>
<p>
GitPlac.si je javno dostopna, a osebna, <span class="moreinfo" title="Gostovano na nastni infrastrukturi">self-hosted</span>
instanca programske opreme <a href="https://gitlab.com">Gitlab</a> na 🇸🇮 slovenskem omrežju z dodatnimi funkionalnostmi.
......
......@@ -13,12 +13,12 @@
<nav>
<div class="logo"></div>
<a href="https://gitplac.si">GitPlac.si</a>
<a href="https://gitplac.si/gitplac/gitplac.gitpage.si">Izvorna koda strani</a>
<a href="https://gitplac.si/gitplac/gitplac.gitpage.si/-/blob/master/public/pages.html">Page source</a>
</nav>
<content>
<div class="spacer"></div>
<div class="nav">
<a class="item" href="./index.html">Domača stran</a>
<a class="item" href="./index.html">Home</a>
<a class="item" href="./cicd.html">CI/CD</a>
<a class="item active" href="./pages.html">Pages</a>
<div class="item filler"></div>
......@@ -26,15 +26,15 @@
<div class="container">
<h1>Pages</h1>
<p>
Sistem <a href="https://docs.gitlab.com/ee/user/project/pages/">Gitlab pages</a> ponuja funkcionalnost gostovanja statičnih
spletnih strani direktno iz repozitorijev. Te so lahko dimanično generirane ob vsaki spremembi z uporabo <a href="./cicd.html">CI/CD</a>
sistema ali statične datoteke v repozitoriju samem.
The <a href="https://docs.gitlab.com/ee/user/project/pages/">Gitlab pages</a> system provides the functionality of hosting static
web pages directly from your repositories. These can be dynamically generated on each change using <a href="./cicd.html">CI/CD</a>
system or static files in the repository itself.
</p>
<h2>Uporabljena domena</h2>
<h2>Domains in use</h2>
<p>
Platforma Pages uporablja domeno <code>*.gitpage.si</code>. Če se repozitorij nahaja na naslovu <code>gitplac.si/fri-vss/zapiski-in-material</code>
se bo spletna nahajala na naslovu <code>fri-vss.gitpage.si/zapiski-in-material</code>. Več o osnovnem naslavljanju si lahko prebereš na
Gitlab-ovi <a href="https://docs.gitlab.com/ee/user/project/pages/getting_started_part_one.html">dokumentaciji</a>.
The Pages platform uses domain <code>*.gitpage.si</code>. If the repository is located at <code>gitplac.si/fri-vss/zapiski-in-material</code>
then the public website can be accessed via <code>fri-vss.gitpage.si/zapiski-in-material</code>. You can read more about Pages addressing in
Gitlab's official <a href="https://docs.gitlab.com/ee/user/project/pages/getting_started_part_one.html">documentation</a>.
</p>
</div>
</content>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment